Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Λογιστική
  • Διαμόρφωση του δείκτη φερεγγυότητας τραπεζικών οργανισμών
  • Αποτίμηση της αξίας μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
  • Αποτίμηση αξίας επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο
  • Ειδικών λογαριασμών ισολογισμών
  • Αποτίμηση αξίας ακινήτων που μετέχουν σε αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων ή σε ΕΕΑΠ
logo
logo
Επικοινωνία