Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ξενοδοχεία
Στο αντικείμενο δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνεται η εκτίμηση ξενοδοχειακών μονάδων, όλων των κατηγοριών και ειδών σε τουριστικές περιοχές, city hotels, εξειδικευμένου τουρισμού (π.χ. αγροτουρισμός, αθλητικός τουρισμός, τουριστικών λιμένων, μαρίνων, κλπ).
Ο σκοπός των εκτιμήσεων δύναται να είναι τραπεζική χρήση – εξασφάλιση, αγορά, sale - leaseback, δικαστική χρήση (πραγματογνωμοσύνες, διανομή ακινήτων), φορολογική χρήση, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, εισφορά σε επιχείρηση, πιθανή πώληση ή εκμίσθωση.   
Εξετάζονται σενάρια εναλλακτικής αξιοποίησης και βελτιστοποίησης χρήσης.
Πέραν της εμπορικής, αγοραίας αξίας προσδιορίζονται αξίες όπως μισθωτική, επενδυτική ή ειδική αξία.

logo
logo
Επικοινωνία