Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άυλα Αγαθά
Στο αντικείμενο δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνεται η εκτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως μετοχές, υπεραξία επιχείρησης, φήμη και πελατεία (goodwill), εμπορικά σήματα, πατέντες, άδειες κάθε είδους (βιομηχανική, λατόμευσης, ελλιμενισμού), κλπ.
Ο σκοπός των εκτιμήσεων δύναται να είναι τραπεζική χρήση –εξασφάλιση, αγορά, δικαστική χρήση (πραγματογνωμοσύνες), φορολογική χρήση, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, συγχώνευση ή εξαγορά, πώληση, κλπ. 

logo
logo
Επικοινωνία