Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ιστολόγιο


 Σελίδα 2 από 3: << < > >>

Απόφαση 1357/2018 του Β' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αμφισβήτηση της τιμής ζώνης στην οποία στηρίζεται ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ

Απόφαση 1357/2018 του Β' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αμφισβήτηση της τιμής ζώνης στην οποία στηρίζεται ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ

10-07-2018 20:12

Ένδικη προστασία - Ενδικοφαvής προσφυγή - Φορολογία ακινήτων - ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ. Φ.Ι.Α. έτους 2017- Αμφισβήτηση της νομιμότητας της ισχύουσας κανονιστικής ρύθμισης περί τιμής ζώνης, στην οποία στηρίζεται ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α.Κατηγορίες και περιεχόμενο των χρήσεων γης

Κατηγορίες και περιεχόμενο των χρήσεων γης

29-06-2018 14:00

Προεδρικό Διάταγμα για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γηςΟδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

19-06-2018 14:00

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/843 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕΔυνατότητα χρήσης της εμπορικής αξίας ακινήτων που προσδιορίζεται από πιστοποιημένο εκτιμητή στην τροποποίηση του Νόμου 3869/2010 (ν. Κατσέλη)

Δυνατότητα χρήσης της εμπορικής αξίας ακινήτων που προσδιορίζεται από πιστοποιημένο εκτιμητή στην τροποποίηση του Νόμου 3869/2010 (ν. Κατσέλη)

14-06-2018 00:00

Τροποποίηση του νόμου 3869/2010 (νόμου Κατσέλη) για την προστασία της Α' κατοικίας στην οποία προβλέπεται η χρήση της εμπορικης αξίας της κατοικίας που προσδιορίζεται από πιστοποιημένο εκτιμητήlogo
logo
Επικοινωνία