Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ιστολόγιο


Εκτίμηση εμπορικής αξίας κινητού για κατάσχεσή του

14-06-2018 00:00

Την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) επέφερε η ψήφιση του νέου νόμου 4549/2018 σχετικά με τις κατασχέσεις κινητών. Έτσι, ο νέος τροποπιημέος Κώδικας, προβλέπει για την περίπτωση άγονου πλειστηριασμού ότι ο αιτών οφείλει να προσκομίσει κατά τη συζήτηση έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού. Το δικαστήριο προκειμένου να καθορίσει τη νέα τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφο-ρο αποδεικτικό μέσο, ιδίως τυχόν εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων εκτιμητών, και παραθέτει τους λόγους με βάση τους οποίους διαμόρφωσε τη νέα τιμή.

Η Ελληνική Εταιρεία Εκτιμήσεων, ως πιστοποιημένη εταιρεία του Υπουργείου οικονομικών για εκθέσεις εκτίμησης όλων των περιουσιακών στοιχείων, αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για κάθε αιτούντα.Επιστροφή
logo
logo
Επικοινωνία